Info

REGULAMIN – część kandydatów

DEFINICJE

Usługodawca – NoWait, z siedzibą ul. Solec 109A/11, 00-382 Warszawa; numer identyfikacji podatkowej 758-187-98-35.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Strony – Usługodawca i Usługobiorca.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy szczegółowo opisane w Załączniku nr 1.

Portal/serwis jobdesk.pl – tematyczny serwis internetowy należący do Usługodawcy, znajdujący się pod adresem www.jobdesk.pl stanowiący platformę, na bazie której Usługodawca świadczy Usługi.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – „Prawo telekomunikacyjne”.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – „Prawo telekomunikacyjne”.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Rejestracja – proces tworzenia konta użytkownika Portalu przez Usługobiorcę, na który składa się: wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacja Regulaminu i aktywacja niniejszego konta.

Login – unikalna nazwa konta użytkownika uzyskana w procesie Rejestracji, wymagana każdorazowo przy logowaniu do Portalu.

CV/Profil – informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu Usługobiorcy zapisane w bazie danych Portalu.

Cookie - niewielki plik tekstowy, wysyłany przez serwer Portalu i zapisywany po stronie użytkownika (zazwyczaj na dysku twardym komputera). Informacje zawarte w niniejszym pliku mogą być odczytane przez serwer Portalu, a także przez innych użytkowników Internetu.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 2. Regulamin udostępniany jest w formie elektronicznej w serwisie jobdesk.pl.
 3. Usługi świadczone są w oparciu o niniejszy Regulamin.

REJESTRACJA

 1. Do świadczenia niektórych Usług niezbędna jest Rejestracja, rozpoczęcie świadczenia niniejszych usług następuje w momencie zakończenia Rejestracji.
 2. Rejestracji dokonuje się, wypełniając odpowiedni formularz dostępny w Portalu.
 3. Usługobiorca, dokonując Rejestracji w serwisie jobdesk.pl, oświadcza, że:
  • dane podane w formularzu rejestracyjnym są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

KONTO USŁUGOBIORCY

 1. Konto użytkownika jest niezbędne w przypadku dostępu do niektórych Usług.
 2. Warunkiem utworzenia niniejszego konta jest poprawna Rejestracja.
 3. Nazwę konta wybiera Usługobiorca, z zastrzeżeniem, że nazwa oraz adres elektroniczny związany z kontem muszą być unikalne w ramach całego Portalu.
 4. Usługobiorca oświadcza, że nazwa konta jest zgodna z prawem, dobrymi obyczajami i nie narusza dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Usługodawca może w każdej chwili usunąć utworzone konto, jeżeli jego nazwa jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługobiorca zostanie poinformowany o usunięciu konta pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego loginu i hasła dostępu.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
  • komputer podłączony do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron zapisanych w formacie HTML i jego pochodnych,
  • w przypadku niektórych Usług niezbędna jest obsługa plików typu cookie przez przeglądarkę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Wykaz ewentualnych zagrożeń i sposoby ich minimalizacji opisano w załączniku nr 2.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy technicznej Usługobiorcy w przypadku problemów z dostępem do Usług.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania na adres elektroniczny ofert zgodnie z wybranymi kryteriami i w wybranych przez Klienta terminach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną klasyfikację ofert.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu jobdesk.pl,
  • wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorcy komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  • wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorcy informacji o nowych Usługach oraz zmianach w ich funkcjonowaniu,
  • utworzenia konta użytkownika w Portalu w oparciu o adres e-mail wykorzystywany wcześniej przez Usługobiorcę, którego konto zostało skasowane,
  • weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Usługobiorcę oraz do kontroli treści zamieszczanych przez użytkowników.
 5. Usługobiorca ma prawo do samodzielnej edycji swoich danych osobowych i wprowadzania zmian w ustawieniach konta w oparciu o interfejs użytkownika dostępny w serwisie jobdesk.pl.
 6. Usługobiorca może umieszczać w serwisie jobdesk.pl informacje dotyczące kwalifikacji, z tym że muszą być one zgodne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i interesów Usługodawcy.
 7. Usługodawca nie zezwala na pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Portalu i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
 8. Usługobiorca nie może wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz z naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, z winy użytkownika lub spowodowanych działaniem siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii technicznych lub korzystania z usług przez użytkowników Portalu z naruszeniem regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści pozostawione w Portalu przez użytkowników – w tym dane rejestracyjne, informacje o kwalifikacjach itp.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane drogą elektroniczną przez Usługobiorców.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu przez Usługobiorców.
 6. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie kontem użytkownika oraz danymi dostępowymi do niniejszego konta do serwisu jobdesk.pl.

OPŁATY

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje dotyczące Usług na adres poczty elektronicznej: info@jobdesk.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy.
 4. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku Usług niewymagających logowania rozpoczęcie korzystania z Usług następuje w momencie wejścia na strony serwisu jobdesk.pl.
  • W przypadku Usług wymagających logowania, umowa zostaje zawarta w momencie Rejestracji lub logowania.
 2. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez uzasadnienia.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i skasowania jego konta, jeżeli doszło do złamania Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2013.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 dni od daty publikacji w serwisie jobdesk.pl nowego regulaminu.
 4. Usługobiorca będzie każdorazowo informowany o zmianach w regulaminie poprzez publikację nowego regulaminu na łamach Portalu i/lub w przypadku zarejestrowanych użytkowników pocztą elektroniczną.
 5. Umowa o świadczenie Usług podlega prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory związanie z Regulaminem i umową stron będą rozpatrywane przez właściwy Usługodawcy sąd.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Załącznik nr 1 „Wykaz i opis usług” oraz załącznik nr 2 „Zagrożenia” stanowią integralną część regulaminu.


ZAŁĄCZNIK NR 1 – „WYKAZ I OPIS USŁUG”

Udostępnianie informacji – Usługa polegająca na dostarczaniu informacji dostępnych w Portalu na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL.

Oferty pracy (wyszukiwarka) – Usługodawca zamieszcza na łamach serwisu jobdesk.pl oferty pracy przekazane przez pracodawców oraz inne podmioty, udostępniając je Usługobiorcy pod określonym adresem URL, a także umożliwiając ich wyszukiwanie według różnorodnych kryteriów (tj. miejsce pracy, nazwa firmy, słowo kluczowe itp.).

E-mail Alert – Usługa dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Polega ona na informowaniu Usługobiorcy o dostępnych ofertach pracy znajdujących się w Portalu, wyselekcjonowanych według kryteriów zdefiniowanych przez Usługobiorcę.

CV/Profil – mechanizm umożliwiający Usługobiorcy łatwą edycję swojego życiorysu zawodowego i jego publikację w Internecie pod określonym adresem URL.


ZAŁĄCZNIK NR 2 – „ZAGROŻENIA”

Wirus komputerowy – program komputerowy posiadający zdolność replikacji w systemie operacyjnym bez zgody i wiedzy użytkownika. Zaliczany jest do grupy złośliwego oprogramowania, które charakteryzuje się tym, że ma szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera.

Koń trojański/Trojan – program komputerowy, który podszywając się pod aplikacje, dodaje do nich niepożądane i ukryte przed użytkownikiem funkcjonalności np. programy pozwalające na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika itp.

Keylogger – program komputerowy służący do wykradania haseł.

Programy szpiegujące – oprogramowanie, którego celem jest szpiegowanie działań użytkownika i zbieranie informacji o jego działaniach. Do takich danych należą m.in. adresy stron internetowych, dane osobowe, hasła, adresy poczty elektronicznej itp.

Spam – niechciane (tj. wysyłane bez zgody użytkownika) wiadomości elektroniczne. Najczęściej wysyłane są one za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednak mogą być też rozsyłane za pośrednictwem komunikatorów internetowych itp.

Sposoby obrony przed złośliwym oprogramowaniem:

 1. instalacja oprogramowania antywirusowego,
 2. instalacja zapory ogniowej (firewall),
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej od nieznanych nadawców,
 4. nieinstalowanie aplikacji niewiadomego pochodzenia,
 5. regularna aktualizacja oprogramowania, w szczególności instalacja łatek bezpieczeństwa.


REGULAMIN – część pracodawcy

DEFINICJE

Usługodawca – NoWait, z siedzibą ul. Solec 109A/11, 00-382 Warszawa; numer identyfikacji podatkowej 758-187-98-35.

Usługobiorca lub Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Strony – Usługodawca i Usługobiorca.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy szczegółowo opisane w Załączniku nr 1.

Portal/serwis jobdesk.pl – tematyczny serwis internetowy należący do Usługodawcy, znajdujący się pod adresem www.jobdesk.pl, stanowiący platformę, na bazie której Usługodawca świadczy Usługi.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – „Prawo telekomunikacyjne”.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – „Prawo telekomunikacyjne”.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Rejestracja – proces tworzenia konta użytkownika Portalu przez Usługobiorcę, na który składa się: wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacja Regulaminu i aktywacja niniejszego konta.

Login – unikalna nazwa konta użytkownika uzyskana w procesie Rejestracji, wymagana każdorazowo przy logowaniu do Portalu.

Cookie - niewielki plik tekstowy, wysyłany przez serwer Portalu i zapisywany po stronie użytkownika (zazwyczaj na dysku twardym komputera). Informacje zawarte w niniejszym pliku mogą być odczytane przez serwer Portalu, a także przez innych użytkowników Internetu.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 2. Regulamin udostępniany jest w formie elektronicznej w serwisie jobdesk.pl.
 3. Usługi świadczone są w oparciu o niniejszy Regulamin.

REJESTRACJA

 1. Do świadczenia Usług niezbędna jest Rejestracja, rozpoczęcie świadczenia niniejszych usług następuje w momencie zakończenia Rejestracji.
 2. Rejestracji dokonuje się, wypełniając odpowiedni formularz dostępny w Portalu.
 3. Usługobiorca, dokonując Rejestracji w serwisie jobdesk.pl, oświadcza, że:
  • dane podane w formularzu rejestracyjnym są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

KONTO USŁUGOBIORCY

 1. Konto użytkownika jest niezbędne w przypadku dostępu do Usług.
 2. Warunkiem utworzenia niniejszego konta jest poprawna Rejestracja.
 3. Nazwę konta wybiera Usługobiorca, z zastrzeżeniem, że nazwa oraz adres elektroniczny związany z kontem muszą być unikalne w ramach całego Portalu.
 4. Usługobiorca oświadcza, że nazwa konta jest zgodna z prawem, dobrymi obyczajami i nie narusza dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Usługodawca może w każdej chwili usunąć utworzone konto, jeżeli jego nazwa jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługobiorca zostanie poinformowany o usunięciu konta pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego loginu i hasła dostępu.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
  • komputer podłączony do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron zapisanych w formacie HTML i jego pochodnych,
  • w przypadku niektórych usług niezbędna jest obsługa plików typu cookie przez przeglądarkę.
 2. 2. Usługodawca zastrzega sobie, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Wykaz ewentualnych zagrożeń i sposoby ich minimalizacji opisano w załączniku nr 2.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy technicznej Usługobiorcy w przypadku problemów z dostępem do Usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu jobdesk.pl,
  • wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorcy komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług,
  • wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorcy informacji o nowych Usługach oraz zmianach w ich funkcjonowaniu,
  • utworzenia konta użytkownika w Portalu w oparciu o adres e-mail wykorzystywany wcześniej przez Usługobiorcę, którego konto zostało skasowane,
  • weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Usługobiorcę oraz do kontroli treści zamieszczanych przez użytkowników.
 4. Usługobiorca ma prawo do samodzielnej edycji swoich danych osobowych i wprowadzania zmian w ustawieniach konta w oparciu o interfejs użytkownika dostępny w serwisie jobdesk.pl.
 5. Usługobiorca może samodzielnie umieszczać w serwisie jobdesk.pl ogłoszenia pracy, które powinny być zgodne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i interesów Usługodawcy.
 6. Usługobiorca nie może:
  • umieszczać jednocześnie (w okresie ważności) wielu identycznych ogłoszeń (taka sama nazwa stanowiska i numer referencyjny),
  • umieszczać ogłoszeń, których nazwa nie odpowiada nazwie stanowiska,
  • umieszczać ogłoszeń niezwiązanych z poszukiwaniem pracownika (tj. oferty partnerstwa, poszukiwania wspólnika etc.)
  • umieszczać ogłoszeń dyskryminujących kandydatów pod względem rasy, narodowości, wyznania, pochodzenia i statusu społecznego,
  • umieszczać ogłoszeń, które są niezgodne z rzeczywistymi warunkami oferowanymi kandydatom,
  • umieszczać ogłoszeń, które wymagają uiszczania jakichkolwiek opłat w procesie rekrutacji przez kandydatów,
  • umieszczać ogłoszeń związanych z przemysłem erotycznym,
  • umieszczać ogłoszeń związanych z marketingiem wielopoziomowym,
  • umieszczać ogłoszeń bez jawnych danych adresowych firmy,
  • umieszczać ogłoszeń, które są linkami do stron poza Portalem.
 7. Usługobiorca może publikować ogłoszenia dotyczące tylko jednego stanowiska (tj. w jednym ogłoszeniu mogą być zawarte informacje dotyczące tylko jednego stanowiska).
 8. Usługodawca ma prawo do zmiany treści ogłoszeń po uprzednim zawiadomieniu Usługobiorcy i wezwaniu do samodzielnej korekty.
 9. Usługodawca nie zezwala na pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Portalu i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
 10. Usługobiorca nie może wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz z naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, z winy użytkownika lub spowodowanych działaniem siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii technicznych lub korzystania z usług przez użytkowników Portalu z naruszeniem regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści pozostawione w Portalu przez użytkowników – w tym treść ogłoszeń, dane firmy itp.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane drogą elektroniczną przez Usługobiorców.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu przez Usługobiorców.
 6. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie kontem użytkownika oraz danymi dostępowymi do niniejszego konta do serwisu jobdesk.pl.

OPŁATY

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje dotyczące Usług na adres poczty elektronicznej: info@jobdesk.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Usługobiorcy (nazwę firmy, adres, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres poczty elektronicznej),
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy.
 4. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje w momencie Rejestracji lub logowania.
 2. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez uzasadnienia.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i skasowania jego konta, jeżeli doszło do złamania Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2013.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 dni od daty publikacji w serwisie jobdesk.pl nowego regulaminu.
 4. Usługobiorca będzie każdorazowo informowany o zmianach w regulaminie poprzez publikację nowego regulaminu na łamach Portalu i/lub w przypadku zarejestrowanych użytkowników pocztą elektroniczną.
 5. Umowa o świadczenie Usług podlega prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory związanie z Regulaminem i umową stron będą rozpatrywane przez właściwy Usługodawcy sąd.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Załącznik nr 1 „Wykaz i opis usług” oraz załącznik nr 2 „Zagrożenia” stanowią integralną część Regulaminu.


ZAŁĄCZNIK NR 1 – „WYKAZ I OPIS USŁUG”

Udostępnianie informacji – Usługa polegająca na dostarczaniu informacji dostępnych w Portalu na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL.

Oferty pracy (wyszukiwarka) – Usługodawca zamieszcza na łamach serwisu jobdesk.pl oferty pracy przekazane przez pracodawców oraz inne podmioty, udostępniając je Usługobiorcy pod określonym adresem URL, a także umożliwiając ich wyszukiwanie według różnorodnych kryteriów (tj. miejsce pracy, nazwa firmy, słowo kluczowe itp.).

Oferty pracy (dodawanie) – Usługobiorca ma możliwość samodzielnego dodawania ogłoszeń pracy zgodnie z niniejszym Regulaminem.


ZAŁĄCZNIK NR 2 – „ZAGROŻENIA”

Wirus komputerowy – program komputerowy posiadający zdolność replikacji w systemie operacyjnym bez zgody i wiedzy użytkownika. Zaliczany jest do grupy złośliwego oprogramowania, które charakteryzuje się tym, że ma szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera.

Koń trojański/Trojan – program komputerowy, który podszywając się pod aplikacje, dodaje do nich niepożądane i ukryte przed użytkownikiem funkcjonalności np. programy pozwalające na przejęcie kontroli nad systemem użytkownika itp.

Keylogger – program komputerowy służący do wykradania haseł.

Programy szpiegujące – oprogramowanie, którego celem jest szpiegowanie działań użytkownika i zbieranie informacji o jego działaniach. Do takich danych należą m.in. adresy stron internetowych, dane osobowe, hasła, adresy poczty elektronicznej itp.

Spam – niechciane (tj. wysyłane bez zgody użytkownika) wiadomości elektroniczne. Najczęściej wysyłane są one za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednak mogą być też rozsyłane za pośrednictwem komunikatorów internetowych itp.

Sposoby obrony przed złośliwym oprogramowaniem:

 1. instalacja oprogramowania antywirusowego,
 2. instalacja zapory ogniowej (firewall),
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej od nieznanych nadawców,
 4. nieinstalowanie aplikacji niewiadomego pochodzenia,
 5. regularna aktualizacja oprogramowania, w szczególności instalacja łatek bezpieczeństwa.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie Usług, wykorzystując w tym celu dane udostępnione Usługodawcy w procesie Rejestracji lub w wyniku skorzystania z Usług, np. poprzez zamieszczenie swojego CV/Profilu.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) i zgodnie z nią.
 3. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe:
  • nazwisko i imiona,
  • numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • adres zamieszkania lub pobytu,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • miejsce pracy,
  • data urodzenia,
  • znajomość języków obcych,
  • doświadczenie zawodowe,
  • historia zatrudnienia,
  • dodatkowe informacje o kwalifikacjach i zainteresowaniach.
 4. Usługodawca ma prawo do zbierania i przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia danej Usługi.
 5. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż te niezbędne do realizacji danej usługi wyłącznie po uzyskaniu zgody od Usługobiorcy. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta.
 6. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców oraz czas i zakres korzystania z usług. Po zakończeniu świadczenia usług dane te są przechowywane jako dane anonimowe i wykorzystywane są do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Portalu.
 7. Portal wykorzystuje ciasteczka (cookies) - użytkownik może nie wyrazić zgody na ich wykorzystywanie za pomocą ustawień przeglądarki.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • tworzenia statystyk wykorzystywanych m.in. w celu poprawy funkcjonowania Portalu,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych przy współpracy z dostawcami zewnetrznymi. Pliki cookie mogą być wykorzystywane przy doborze treści reklamowych na podstawie poprzednich wizyt w Serwisie i/lub wizyt w innych serwisach internetowych.
 9. Usługobiorca ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Zbiór danych osobowych serwisu jobdesk.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.