Info

REGULAMIN

Definicje

Usługodawca – NoWait, z siedzibą ul. Solec 109A/11, 00-382 Warszawa; numer identyfikacji podatkowej 758-187-98-35.

Kandydat - osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usług nie wymagających posiadania Konta

Pracodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada Konto Pracodawcy i korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę

Usługobiorca - Użytkownik, Kandydat, Pracodawca.

Strony – Usługodawca i Usługobiorca.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy szczegółowo opisane w Załączniku nr 1.

Portal/serwis jobdesk.pl – tematyczny serwis internetowy należący do Usługodawcy, znajdujący się pod adresem www.jobdesk.pl stanowiący platformę, na bazie której Usługodawca świadczy Usługi.

Konto – konto w Serwisie, wymagające uwierzytelnienia i przez które udostępniane są dodatkowe Usługi.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – „Prawo telekomunikacyjne”.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – „Prawo telekomunikacyjne”.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Rejestracja – proces tworzenia konta użytkownika Portalu przez Usługobiorcę, na który składa się: wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacja Regulaminu i aktywacja niniejszego konta.

Login – unikalna nazwa konta użytkownika uzyskana w procesie Rejestracji, wymagana każdorazowo przy logowaniu do Portalu.

CV/Profil – informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu Usługobiorcy zapisane w bazie danych Portalu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Stron oraz zasady wyłączania odpowiedzialności w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 2. Regulamin udostępniany jest w formie elektronicznej w serwisie jobdesk.pl.
 3. Usługi świadczone są w oparciu o niniejszy Regulamin.

Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną poprzez Portal
 2. Szczegółowy wykaz Usług został określony w załączniku 1.

Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
  • komputer podłączony do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron zapisanych w formacie HTML i jego pochodnych,
  • w przypadku niektórych Usług niezbędna jest obsługa plików typu cookie przez przeglądarkę.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Dlatego rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu jego minimalizacji.
 3. Do świadczenia niektórych usług niezbędne jest Konto Kandydata lub Konto Pracodawcy.

Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  • W przypadku Usług niewymagających logowania rozpoczęcie korzystania z Usług następuje w momencie wejścia na strony serwisu jobdesk.pl.
  • W przypadku Usług wymagających logowania, umowa zostaje zawarta w momencie Rejestracji lub uwierzytelnienia.
 2. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez uzasadnienia.
 3. Umowa na świadczenie Usług niewymagających Konta zawierana jest na czas korzystania z niniejszych Usług.
 4. Umowa na świadczenie Usług wymagających Konta zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i skasowania jego konta, jeżeli doszło do złamania Regulaminu.

Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia pomocy technicznej Usługobiorcy w przypadku problemów z dostępem do Usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu jobdesk.pl,
  • wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorcy komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  • wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorcy informacji o nowych Usługach oraz zmianach w ich funkcjonowaniu,
  • utworzenia Konta użytkownika w Portalu w oparciu o adres e-mail wykorzystywany wcześniej przez Usługobiorcę, którego konto zostało skasowane,
  • weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Usługobiorcę oraz do kontroli treści zamieszczanych przez użytkowników.
 4. Usługodawca nie zezwala na pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Portalu i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
 5. Usługobiorca nie może wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz z naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Usługobiorca ma prawo do samodzielnej edycji swoich danych osobowych i wprowadzania zmian w ustawieniach konta w oparciu o interfejs użytkownika dostępny w serwisie jobdesk.pl.
 7. Kandydat może umieszczać w serwisie jobdesk.pl informacje dotyczące kwalifikacji, z tym że muszą być one zgodne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i interesów Usługodawcy.
 8. Pracodawca może samodzielnie umieszczać w serwisie jobdesk.pl ogłoszenia pracy, które powinny być zgodne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i interesów Usługodawcy.
 9. Pracodawca nie może:
  • umieszczać jednocześnie (w okresie ważności) wielu identycznych ogłoszeń (taka sama nazwa stanowiska i numer referencyjny),
  • umieszczać ogłoszeń, których nazwa nie odpowiada nazwie stanowiska,
  • umieszczać ogłoszeń niezwiązanych z poszukiwaniem pracownika (tj. oferty partnerstwa, poszukiwania wspólnika etc.)
  • umieszczać ogłoszeń dyskryminujących kandydatów pod względem rasy, narodowości, wyznania, pochodzenia i statusu społecznego,
  • umieszczać ogłoszeń, które są niezgodne z rzeczywistymi warunkami oferowanymi kandydatom,
  • umieszczać ogłoszeń, które wymagają uiszczania jakichkolwiek opłat w procesie rekrutacji przez kandydatów,
  • umieszczać ogłoszeń związanych z przemysłem erotycznym,
  • umieszczać ogłoszeń związanych z marketingiem wielopoziomowym,
  • umieszczać ogłoszeń bez jawnych danych adresowych firmy,
  • umieszczać ogłoszeń, które są linkami do stron poza Portalem.
 10. Pracodawca może publikować ogłoszenia dotyczące tylko jednego stanowiska (tj. w jednym ogłoszeniu mogą być zawarte informacje dotyczące tylko jednego stanowiska).
 11. Usługodawca ma prawo do zmiany treści ogłoszeń po uprzednim zawiadomieniu Pracodawcy i wezwaniu do samodzielnej korekty.
 12. Usługodawca nie zezwala na pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Portalu i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, z winy użytkownika lub spowodowanych działaniem siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii technicznych lub korzystania z usług przez użytkowników Portalu z naruszeniem regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści pozostawione w Portalu przez Usługobiorców – w tym treść ogłoszeń, dane firmy itp.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane drogą elektroniczną przez Usługobiorców.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu przez Usługobiorców.
 6. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie kontem użytkownika oraz danymi dostępowymi do niniejszego konta do serwisu jobdesk.pl.

Dane osobowe

 1. Każdy Usługobiorca ma prawo do ochrony jego danych osobowych przez Usługodawcę.
 2. Szczegółowe informacje o sposobach w jaki są przetwarzane dane osobowe określone są w Polityce Prywatności

Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje dotyczące Usług na adres poczty elektronicznej: info@jobdesk.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Usługobiorcy (nazwę firmy, adres, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres poczty elektronicznej),
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy.
 4. Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 3. Usługobiorca będzie każdorazowo informowany o zmianach w regulaminie poprzez publikację nowego regulaminu na łamach Portalu i/lub w przypadku zarejestrowanych użytkowników pocztą elektroniczną.
 4. Umowa o świadczenie Usług podlega prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory związanie z Regulaminem i umową stron będą rozpatrywane przez właściwy Usługodawcy sąd.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rosporządzeniu o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Załącznik nr 1 „Wykaz i opis usług” oraz załącznik nr 2 „Polityka Prywatności” stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1 – „Wykaz i opis usług”

Udostępnianie informacji – Usługa polegająca na dostarczaniu informacji dostępnych w Portalu na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL.

Oferty pracy (wyszukiwarka) – Usługodawca zamieszcza na łamach serwisu jobdesk.pl oferty pracy przekazane przez Pracodawców oraz inne podmioty, udostępniając je Użytkownikom pod określonym adresem URL, a także umożliwiając ich wyszukiwanie według różnorodnych kryteriów (tj. miejsce pracy, nazwa firmy, słowo kluczowe itp.).

Oferty pracy (dodawanie) – Pracodawca ma możliwość samodzielnego dodawania ogłoszeń pracy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Profil kandydata – Kandydat może stworzyć swój profil, w którym zawarte będą informacje o przebiegu jego kariery zawodowej i edukacji.

Kreator CV – narzędzie pozwalające stworzyć i zapisać CV Kandydata

JobAlert – system powiadomień mailowych o nowych ofertach pracy pasujących do kryteriów ustalonych przez Usługobiorcę.

Polityka prywatności

 1. Usługobiorca, akceptując postanowienia Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności danych osobowych Usługobiorcy.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie RODO.
 3. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia danej Usługi (podstawa prawna RODO art.6)
 4. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż te niezbędne do realizacji danej usługi wyłącznie po uzyskaniu zgody od Usługobiorcy. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta.
 5. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych w sytuacji kiedy jest to niezbędne do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów (np. poprawa funkcjonowania Serwisu).
 6. Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych osobowych opisano w paragrafach poniżej.
 7. Usługobiorca ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Dane osobowe Kandydata są udostępniane Pracodawcom, poszukującym kandydatów na określone stanowiska.
 10. W momencie przekazania danych osobowych i CV Kandydata Pracodawcy, Pracodawca ten staje się administratorem danych osobowych Kandydata i od tego momentu ciążą na nim wszelkie obowiązki administratora wynikające z RODO.
 11. W przypadku Kandydata, który składa swoje dokumenty aplikacyjne poprzez zewnętrzny formularz Pracodawcy administratorem jego danych osobowych nie jest Usługodawca a Pracodawca
 12. Administratorem Danych Osobowych jest NoWait, z siedzibą ul. Solec 109A/11, 00-382 Warszawa; numer identyfikacji podatkowej 758-187-98-35.
 13. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować drogą mailową (iod[at]jobdesk.pl).

Dane osobowe Użytkowników

Zakres przetwarzania

Administrator do czasu rejestracji/logowania w Portalu przetwarza następujące dane osobowe: adres IP, historia aktywności, informacje o urządzeniu, systemie operacyjnym i przeglądarce, oraz dane przekazywane w dokumentach aplikacyjnych.

Podstawa prawna

Powyższe dane osobowe są przetwarzane są na podstawie art. 6 RODO (niezbędność do wykonania Umowy oraz prawnie uzasadnione interesy, a także przechowywane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń).

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Umowy, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy.

Dane osobowe Kandydatów

Zakres przetwarzania

Po rejestracji/logowaniu Kandydata w Portalu, Administrator dodatkowo przetwarza następujące dane osobowe: login, adres e-mail, nazwisko i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, data urodzenia, znajomość języków obcych, doświadczenie zawodowe, historia zatrudnienia, dodatkowe informacje o kwalifikacjach i zainteresowaniach.

Podstawa prawna

Powyższe dane osobowe są przetwarzane są na podstawie art. 6 RODO (niezbędność do wykonania Umowy oraz prawnie uzasadnione interesy, a także przechowywane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń).

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Umowy, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy.

Dane osobowe Pracodawców

Zakres przetwarzania

Po rejestracji/logowaniu Pracodawcy w Portalu, Administrator dodatkowo przetwarza następujące dane osobowe: login, adres e-mail, nazwisko i imiona, numer telefonu, dane kontaktowe firmy.

Podstawa prawna

Powyższe dane osobowe są przetwarzane są na podstawie art. 6 RODO (niezbędność do wykonania Umowy oraz prawnie uzasadnione interesy, a także przechowywane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń).

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Umowy, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy.